Cen�k
Home Obrazov� r�my Vyp�nac� r�my Su�en� d�eva Cen�k Foto Kontakt

 

                         

 

 

 
  • Cena pro obrazové rámy se odvíjí od p�esných po�adavk� zákazníka. Je tudí� nutné v�dy cenu individuáln� dojednat.

 

  • Ceny za rámy pro vypínání pláten se odvíjí od výše odb�r� na maloodb�ratele a velkoodb�ratele. Do cen pro velkoodb�ratele se za�adíte p�i odb�rech nad 450 bm/m�síc. Cena profilu (24 mm x 44 mm) je 28,80 K�/bm (pro maloodběratele). Uvedené ceny jsou bez DPH. Pro tvorbu objednávky a orienta�ního výpo�tu ceny m��ete pou�ít následující tabulku.

 

  • Cena za sušení d�eva, ošet�ení obalového materiálu a palet je stanovena individuáln�.